Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (2)

2019
Zeitschriftenartikel
Guo, H.; Zhao, L.; Schmidt, W.; Fernández-Díaz, M. T.; Becker, C.; Melendez-Sans, A.; Peng, W.; Zbiri, M.; Hansmann, P.; Komarek, A. C.: Multiferroic properties of melanothallite Cu2OCl2. Physical Review Materials 3 (12), 124405, S. 1 - 8 (2019)
Zeitschriftenartikel
Peng, W.; Balédent, V.; Colin V, C.; Hansen, T. C.; Greenblatt, M.; Foury-Leylekian, P.: Tuning competing magnetic interactions with pressure in RMn2O5 multiferroics. Physical Review B 99 (24), 245109, S. 1 - 9 (2019)
Zur Redakteursansicht