Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (2)

2019
Zeitschriftenartikel
Bachmann, M. D.; Ferguson, G. M.; Theuss, F.; Meng, T.; Putzke, C.; Helm, T.; Shirer, K. R.; Li, Y.-S.; Modic, K. A.; Nicklas, M. et al.; König, M.; Low, D.; Ghosh, S.; Mackenzie, A. P.; Arnold, F.; Hassinger, E.; McDonald, R. D.; Winter, L. E.; Bauer, E. D.; Ronning, F.; Ramshaw, B. J.; Nowack, K. C.; Moll, P. J. W.: Spatial control of heavy-fermion superconductivity in CeIrIn5. Science 366 (6462), S. 221 - 226 (2019)
Zeitschriftenartikel
Bachmann, M. D.; Sharpe, A. L.; Barnard, A. W.; Putzke, C.; König, M.; Khim, S.; Goldhaber-Gordon, D.; Mackenzie, A. P.; Moll, P. J. W.: Super-geometric electron focusing on the hexagonal Fermi surface of PdCoO2. Nature Communications 10, 5081, S. 1 - 8 (2019)
Zur Redakteursansicht