Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (2)

1.
Zeitschriftenartikel
Cheng, X.; Zhang, Z.; Kong, Q.; Zhang, Q.; Wang, T.; Dong, S.; Gu, L.; Wang, X.; Ma, J.; Han, P. et al.; Lin, H.-j.; Chen, C.-T.; Cui, G.: Highly Reversible Cuprous Mediated Cathode Chemistry for Magnesium Batteries. Angewandte Chemie International Edition 59, S. 1 - 7 (2020)
2.
Zeitschriftenartikel
He, Y.; Fecher, G. H.; Kroder, J.; Borrmann, H.; Wang, X.; Zhang, L.; Kuo, C.-Y.; Liu, C.-E.; Chen, C.-T.; Chen, K. et al.; Choueikani, F.; Ohresser, P.; Tanaka, A.; Hu, Z.; Felser, C.: Easy-cone magnetic structure in (Cr0.9B0.1)Te. Applied Physics Letters 116, 102404, S. 1 - 4 (2020)
Zur Redakteursansicht